Genel Ticari Şartlar

 

I. Geçerlilik alanı

Teslimatlarımız ve hizmetlerimiz yalnızca şirketimizin teslimat ve ödeme şartları doğrultusunda gerçekleşir. Sipariş verenin aksi veya teslimat ve ödeme şartlarımızdan sapan şartları tarafımızca kabul edilmemektedir ve geçerlilikleri bununla birlikte kesinlikle reddedilmektedir. Ayrıca sipariş verenin aksi veya teslimat ve ödeme şartlarımızdan sapan şartları bilerek teslimatı/hizmeti önkoşulsuz olarak gerçekleştirirken de bizim teslimat ve ödeme şartlarımız geçerlidir.

II. Teklif ve sözleşme akdi

1. Tekliflere açıkça bağlayıcılık şerhi konulmamışsa, icotek Elektronik Ticaret Ltd. Şti. teklifleri prensip olarak yükümsüz ve bağlayıcı olmadan gerçekleştirilir.

2. Bir sözleşmenin akdedilmiş sayılabilmesi için, alım sözleşmesi akdine esas teşkil edecek teklif olarak nitelendirilen müşteri siparişinin tarafımızca iki hafta içerisinde yazılı sipariş onayı gönderilmek suretiyle kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3. Sözleşme içeriği için sadece yazılı sipariş onayımız belirleyicidir. Farklı anlaşmalar, ek ve ilave anlaşmalar ancak münferit halde yazılı onayımızdan sonra bağlayıcı hale gelir.

III. Teklif evrakları ve gizlilik

Ön hesaplamalar, çizimler ve diğer belgeler için mülkiyet ve telif haklarımızdan faydalanma haklarımızı sınırsız biçimde saklı tutuyoruz; bu belgeler ancak önceden onayımız olursa üçüncü şahıslar için ulaşılabilir hale getirilebilir.

Tekliflere dair çizimler ve diğer belgeler, sipariş verilmeme durumunda, talep üzerine derhal geri verilmelidir. Madde 1 ve 2, sipariş veren kişi tarafından bize tahsis edilen belgeler için de aynen geçerlidir; bunlar  ancak, alt yüklenici olarak teslimatı ve hizmetleri bizim için yerine getiren üçüncü şahıslar için ulaşılabilir hale getirilebilir.

IV. Fiyatlar ve ödemeler

1. Fiyatlar, yasal olarak belirlenen katma değer vergisi hariç fabrika teslim ve paketleme hariç fiyatlar olarak anlaşılmalıdır.

Ödeme, fatura tarihinden sonraki 10 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir ve tarafımıza ücret tahakkuk etmeksizin sipariş veren kişi tarafından ve bilinen banka hesabımıza havale edilmelidir. Farklı ödeme türleri özel anlaşmaya tabidir. Eğer sipariş veren kişi önceki teslimatların ödemelerini geciktirmişse iskonto uygulanmaz.

2. Sipariş veren kişi ancak bizim tarafımızdan şüphe götürmez bir şekilde kabul edilen veya kesin olarak tespit edilen alacakları mahsup edebilir, bunun haricinde mahsup kabul edilmez. Sipariş veren kişi alıkoyma hakkını ancak karşı talebi aynı yasal talebe dayanırsa kullanabilir. Araç gereç işletim kaynağı ile bağlantılı masraflar, iskontosuz olarak derhal ödenmelidir, kalıp mülkiyeti ödeme sonrasında sipariş veren kişiye geçer.

V. Mülkiyeti muhafaza

1. Satış bedeli tam ödeninceye kadar teslim edilen malın mülkiyeti bize aittir. Sipariş veren kişi ticaret odasına kayıtlı bir tüccar ise, teslim edilen malın mülkiyeti, ilgili tacirin ticari ilişkiden doğan alacakları ve gelecekteki alacakları aynı anda veya daha sonra akdedilen sözleşmelere dayalı olarak ödeninceye kadar bize aittir. Eğer biz münferit veya tüm alacakları cari hesapta toplamışsak, bakiye oluşturulmuşsa ve kabul edilmişse de aynı kural geçerlidir. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda, özellikle ödeme gecikmesinde ihtar sonrası bizim malı geri alma hakkımız ve sipariş veren kişinin de geri verme yükümlülüğü doğar. Malın tarafımızca geri alınması ve de haczedilmesi durumunda cayma hakkı ancak bunu yazılı olarak açıkça beyan etmişsek söz konusu olabilir. Üçüncü şahıslarca haczedilme ya da diğer müdahalelerde sipariş veren kişi bize haciz protokolünü/tutanağını göndermekle ve de haczedilen malın kimliği hakkındaki yeminli beyanı ile bizi haberdar etmekle yükümlüdür.

2. Sipariş veren kişi malı, malın başkasına satışından doğan alacakların bize intikalinin şu şekilde gerçekleşmesi şartıyla, özenli ticari işlemle başkalarına satabilir: sipariş veren kişi malın alıcısı veya üçüncü şahıslar nezdinde oluşacak bütün alacaklarından tüm ek hakları ile birlikte bize peşinen devretmeyi kabul eder. Bu hakkın devri için bunların şartlı mal olup olmaması veya işlenmesinden sonra tekrar satılmış olup olmaması fark etmez. Bu alacağın tahsili için sipariş veren kişi devri sonrasında dahi yetkilidir. Alacakların bizzat firmamız tarafından tahsil edilme yetkisi ise bundan etkilenmez. Ancak sipariş veren kişi temlik edilen alacakları ve borçlularını bildirmeden tahsil için gerekli bilgileri vermeden ve gerekli belgeleri ibraz etmeden ve borçluya devri bildirmeden alacağı tahsil etme yetkimiz yoktur. Mal, bize ait olmayan mallarla birlikte tekrar satılacak olursa, sipariş veren kişi teslim alan kişiye karşı alacak miktarı sipariş veren kişi ve firmamız arasında kararlaştırılan teslim fiyatı tutarında teslim edilmiş olarak kabul edilir.

3. Malın işlenmesi ve kullanımı alıcının kendi riskindedir ve bizi yükümlülük altına sokmaz.  İşlenen mal ise bu şartlar anlamında şartlı mal olarak geçerlidir. Eğer şartlı mal, bize ait olmayan başka ürünlerle birlikte işlenirse veya ayrıştırılamayacak şekilde karıştırılırsa, yeni ürün üzerinde şartlı malın fatura değeri ile diğer kullanılan malların fatura değeri orantısına göre işleme veya karıştırma tarihinde ortak mülkiyet hakkımız doğar. Bu şekilde doğan ortak mülkiyet hakları bu şartlar anlamında şartlı mal olarak geçerli olur.

4. Eğer firmamızın malları başka hareketli eşyalarla sabit bir mal haline getirilir veya ayrıştırılamayacak şekilde karıştırılırsa ve diğer mal ana mal olarak görülürse, ana mal sipariş veren kişiye ait olduğu takdirde sipariş veren kişi bize orantılı biçimde ortak mülkiyet hakkı devredeceği kararlaştırılmış kabul edilir.  Anlaşma ve bağlantıdan ve de karıştırma işleminden dolayı oluşan mal için ayrıca şartlı mal için geçerli olan şartlar geçerlidir.

5. Bize ait olan teminatlardan, teminat altına alınan alacakları %10 nispetinde aşan ve paraya dönüştürülebilen teminatları serbest bırakmak zorundayız; serbest bırakılacak teminatları ise firmamız dilediği gibi seçebilir.

VI. Teslimatlar ve hizmetler için süre

1. Belirli bir teslimat tarihi ancak, açıkça yazılı kararlaştırılmışsa bağlayıcı olur. Diğer teslimat süresi ile ilgili bilgiler olası teslimat tarihine göre bağlayıcı olmayan bilgilerdir. Kararlaştırılan teslim süresine uymak, sipariş veren kişi teslim etmesi gereken tüm belgelerin, gerekli onayların, serbest bırakma işlemlerinin, planların zamanında aydınlatılmasının ve onayının, kararlaştırılmış ödeme şartlarına uyulmasının ve sipariş veren kişinin diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi şartına bağlıdır. Bu şartlar zamanında yerine getirilmezse, süre makul düzeyde uzatılır. Gönderi kararlaştırılan süre içerisinde sevk edilmişse veya teslim alınmışsa, kararlaştırılmış teslim süresine uyulmuş sayılır.

2. Teslim süreleri sipariş veren kişinin sözleşmeden doğan sözleşme yükümlülüklerini devam eden iş ilişkileri çerçevesinde geciktirdiği nispette uzatılır.

3. İlk numune onayı, firmamız numunenin gönderildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde yazılı olarak reddedilmemişse verilmiş kabul edilir. Müşteriye numune gönderilirken bu yasal sonucu tekrar hatırlatmakla yükümlüyüz.

4. Bizden kaynaklanan nedenlerle teslimatı geciktirirsek, sipariş veren kişi/kurum bize ret uyarısıyla makul bir ek süre verme yetkisine sahiptir. Eğer ek süre sonunda teslimatı gerçekleştirmediğimiz takdirde sipariş veren kişi, geciktiğimiz kadar sözleşmeden cayma hakkına sahip olur. Diğer hak ve talepler ise sorumluluk bölümündeki düzenlemeler kaydı şartıyla geçersizdir, eğer ki iş sabit bir ticari işlem değilse ve sipariş veren kişi, sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak menfaatinin zarar gördüğünü ispat etmiyorsa.

VII. Risk devri

İşletime hazır gönderi, sevk aşamasına gelmiş veya teslim alınmışsa risk sipariş veren kişiye geçer. Ambalajlama büyük bir özenle gerçekleştirilir. Sevkiyat bizim takdirimiz doğrultusunda gerçekleşir. Gönderi, sipariş veren kişinin isteği ve masrafları bizzat onun tarafından karşılanmak üzere kırılma, nakliye ve yangın hasarlarına karşı sigortalanır. Navlunu ödenmiş teslimat kararlaştırılsa da aynı kural geçerlidir.

VIII. Teslimat miktarları ve kısmi teslimatlar

Müşteri için kabul edilebilir olduğu takdirde kısmi teslimatlar ve hizmetler sunma yetkimiz vardır.

IX. Garanti/sorumluluk

1. Sipariş veren kişinin kusurdan doğan taleplerini geçerli kılabilmesi için, Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre sipariş veren kişinin yerine getirmesi gereken inceleme ve ihtar yükümlülüklerini derhal ve düzgün yerine getirmiş olması gerekmektedir.

2. Kalite ve uygulama için sipariş veren kişiye incelenmesi için ibraz edilen numune kriter kabul edilmektedir. Firmamızın verdiği teknik bilgiler, teknik şartnameler veya kalite tanımlamaları, taahhüt anlamına gelmemektedir. Bunların taahhüt anlamına gelmesi için firmamız tarafından yazılı ve açık bir şekilde onaylanmış olmasını gerektirir. Ürünlerimizin kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkındaki her türlü bilgi ve uygulama tekniği ile ilgili yazılı, sözlü ve deneyli bilgilendirmeler, mevcut bilgiler göz önünde bulundurularak sunulmaktadır. Ancak bu, sipariş veren kişinin ürünlerin amaçlanan uygulama için uygunluğunu tespit etmek için kendi inceleme ve deney yapma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin belirli uygulamalar için uygunluğu ile ilgili firmamızca verilen bilgiler bu sebeple bir taahhüt niteliği taşımaz, taahhüt niteliği taşıması için bizim kesin ve yazılı onayımız gereklidir. Sipariş veren kişi, ürünlerin kullanılmasından, uygulanmasından ve montajından kendisi sorumludur ve bu işlemler için yasal ve resmi talimatlara uymak zorundadır.

3. Bir kusurun varlığı durumunda, tüketici olmayan alıcılara karşı, seçecekleri düzeltme talebi doğrultusunda kusurun giderilmesi ile sonradan telafisine veya kusursuz yeni bir malın gönderilmesi yönünde yetkimiz bulunmaktadır. Kusurun giderilmesi söz konusu olması durumunda, kusurun giderilmesi için gerekli masrafları, özellikle nakliye, yol, işçilik ve malzeme masraflarını, satın alınan malın ifa yerinden başka bir yere nakledilmesinden ötürü daha yüksek olmaması şartıyla üstlenmekle yükümlüyüz.

4. Sonradan telafi etme işlemi başarısız olursa, sipariş veren kişi isterse cayma veya indirim talep etme hakkına sahip olur.

5. Sipariş verenin, bizim, yasal temsilcilerimizin veya ifa yardımcılarımızın ihmaline veya ağır kusurlarına dayanan zararlarının tazmin edilmesi yönündeki haklarını devreye sokması durumunda, yasaların ön gördüğü şekilde sorumluyuzdur. Kasıtlı bir sözleşme ihlalimize isnat etmediği takdirde zarar tazmin sorumluluğumuz öngörülebilen, tipik olarak ortaya çıkabilecek hasarlar ile sınırlıdır.

6. Bundan hariç, kasten önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğimiz takdirde firmamız yasalarla belirlenmiş şartlar çerçevesinde sorumlu olup, zarar ve tazmin sorumluluğu, öngörülebilir, tipik olarak oluşabilecek hasarlar ile sınırlıdır.

7. Ürün sorumluluğuna göre cebri sorumluluğumuz ve firmamızın, yasal temsilcimizin veya ifa yardımcılarımızın kusurlarına dayalı insan yaralanmaları nedeniyle sorumluluklarımız bundan etkilenmez.

8. Ayıptan doğan hak için zamanaşımı süresi risk devrinden itibaren 12 aydır, ancak talepler ağır ihmal veya kusur nedeniyle yaralanmalara dayanan ayıplardan kaynaklanmaması gerekir. Teslimat gecikmesi dolayısıyla tazminat talebi durumunda kanunların ilgili hükümlerine göre zaman aşımı yine geçerliliğini korur.

X. Genel sorumluluk

1. Bahsi geçen düzenlemelerin dışındaki diğer zarar ve tazmin hakları, talebin hak niteliği ne olursa olsun geçersizdir. Bu özellikle, ilgili kanunların ilgili hükümleri gereğince sözleşme akdi sırasındaki kusurlardan, diğer yükümlülük ihlallerinden veya maddi zararın tazmini ile ilgili kusurlu taleplerden kaynaklanan zarar tazmin talepleri için geçerlidir.

2. Zarar tazmin sorumluluğumuz geçersiz veya sınırlı ise, bunlar, memurlarımızın, personelimizin, temsilcilerimizin ve ifa yardımcılarımızın kişisel zarar tazmin hakları açısından da geçerli olur.

XI. Sonuç hükümleri

1. Bu sözleşmenin bir hükmü geçersiz olma durumunda, diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliği devam eder, eğer sözleşmede ısrar edilmesi neticesinde bir tarafın kabul edilemez şekilde zarara uğraması söz konusu olursa bu kural geçersiz olur.

2. Bahsi geçen hükümlerle bize tanınan hakların uygulanmaması, gelecekte bunların geçerli kılınmasından vazgeçildiği anlamına gelmez.

3. Sipariş veren kişi tüccar, kamu hukukuna göre tüzel kişi veya özel hukuka göre özel sermaye ise, ifa yeri ve mahkeme yeri, aramızda akdedilen satış sözleşmesinden hareketle, teslimatlar ve ödemeler için (çek ve poliçe davaları dâhil) ve sipariş veren ile firmamız arasındaki tüm anlaşmazlıklar için firma merkezimizin bulunduğu ildir. Ancak firmamız, sipariş veren kişiyi kendi özel veya ticari olarak yerleşik olduğu merkezde dava etme hakkına sahiptir. Sipariş veren kişinin, Türkiye’de genel bir mahkeme yeri yoksa veya davanın açıldığı sırada yerleşim bilgileri bilinmiyorsa, aynı kural geçerlidir.

4. Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli hukuka göre düzenlenir. Birleşmiş Milletler Satış Hukuku uygulanmaz.